Põhikiri

Põhikiri

MTÜ EESTI KULDSETE RETRIIVERITE TÕUÜHINGU PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb oma liikmete huvide kohaselt.
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on “Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing”, (edaspidi EKRÜ).
1.3. EKRÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu maakond Ülenurme vald.
1.4. EKRÜ on tõuühing, mis suunab kuldse retriiveri tõugu koerte aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi ja ülevaatusi ning osaleb neil.
1.5. EKRÜ juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, EKRÜ põhikirjast, mittetulundusühingu Eesti Kennelliit (edaspidi EKL) normatiivaktidest ja FCI poolt kehtestatud standarditest.
1.6. EKRÜ töökeel on eesti keel.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD
2.1. EKRÜ eesmärgiks on ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on seotud kuldsete retriiverite aretuse ja kasvatusega, ühtsesse organisatsiooni; suunata ja aidata kaasa tõu arengule ja levikule Eesti Vabariigis; kujundada mõistvat suhtumist loodusesse ja loomadesse.
2.2. EKRÜ tegevusalad
2.2.1. aretuse koordineerimine ja kontroll FCI ja EKL aretustöö eeskirjade alusel;
2.2.2. tõukasvatajate arvele võtmine, vajalike andmete kogumine ning arvestuse pidamine;
2.2.3. selgitus-ja propagandatöö organiseerimine;
2.2.4. seminaride, näituste, katsete ja võistluste ning laagrite korraldamine;
2.2.5. kuldsete retriiverite tõukohtunike ja töökatsete kohtunike, samuti teiste sama tõu spetsialistide alg-ja täiendkoolitus ning kursuste läbiviimine, kursuseid ja koolitusi korraldatakse koolituslitsentsi mittenõudvas mahus;
2.2.6. tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
2.2.7. kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingute ning klubidega ning muude kennelühendustega;
2.2.8. koerte soetamise ja kasvatamisega seotud küsimuste lahendamine;
2.2.9. EKRÜ põhitegevusaladega seotud jae- ja hulgikaubandus;
2.2.10. oma liikmete huvide esindamine;
2.2.11. EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine.

3. LIIKMESKOND
3.1. EKRÜ liikmeks võivad olla kuldsetest retriiveritest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda ja kaasa aidata EKRÜ eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate ülesannete lahendamisele ja kes tunnustavad käesolevat põhikirja.
3.2. Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik sooviavaldus, tasuda sisseastumismaks ja ette ühe aasta liikmemaks. EKRÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab EKRÜ juhatus, kes teatab isikule tehtud otsusest 7 päeva jooksul. Liikmelisus tekib isiku EKRÜ liikmeks vastuvõtmise otsuste tegemisest.
3.3. Liikmemaksu tasumist arvestatakse kalendriaasta põhiselt, sealhulgas tuleb ka esimese aasta eest (sõltumata liikmeks vastuvõtmise ajast) tasuda liikmemaks terve kalendriaasta eest. Kalendiriaasta liikmemaks tasutakse jooksva aasta 1. veebruariks. Liikmemaksu tasumata jätmisel võib juhatus liikme ühingust välja arvata.
3.4. Liikmel on õigus:
3.4.1. osaleda kõigil EKRÜ poolt korraldatavatel üritustel;
3.4.2. võtta hääleõiguslikult osa EKRÜ üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks mõne teise EKRÜ liikme. Üks EKRÜ liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni viit EKRÜ liiget.
3.4.3. valida ja olla valitud EKRÜ juhtorganitesse;
3.4.4. saada informatsiooni EKRÜ tegevuse kohta;
3.4.5. EKRÜ-st välja astuda, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaarvamise kinnitab juhatus.
3.5. Liikmel on kohustus:
3.5.1. järgida käesolevat põhikirja ja EKRÜ juhtorganite otsuseid;
3.5.2. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
3.5.3. kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt EKRÜ vara;
3.5.4. suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse;
3.5.5 .olla lojaalne EKRÜ-le.
3.5.6. teavitada EKRÜ-d oma kontaktandmete (sh e-posti aadressi) muutumisest. Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud teated kättetoimetatuks, kui need on edastatud liikme poolt ühingule esitatud sooviavaldusel.
3.6. Liige võidakse EKRÜ-st välja arvata, kui ta on eksinud EKRÜ põhikirja, juhtorganite otsuste või EKL-i normatiivaktide ja kuldseid retriivereid puudutavate eeskirjade vastu. Samuti kui liige on oma süülise tegevusega kahjustanud EKRÜ mainet või kaotanud teiste liikmete usalduse. Liikme väljaheitmise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik.
3.7. Liikmel, kes lahkub või arvatakse EKRÜ-st välja, ei ole õigust EKRÜ varale ja talle ei tagastata sisseastumis- ega liikmemaksu.

4. JUHTIMINE
4.1. EKRÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele vähemalt kord aastas. Kutse üldkoosolekule koos päevakorraga saadetakse liikmetele e-posti või lihtkirja teel vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist.
4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette EKRÜ juhatus.
4.3. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või 10 % liikmete kirjalikul nõudmisel, kusjuures näidatud peab olema koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevad küsimused. Erakorraline koosolek tuleb kokku kutsuda hiljemalt 30 päeva möödumisel alates nõude esitamisest. Juhatus peab erakorralise koosoleku toimumisest liikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt 7 päeva. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eeltoodud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud vähemalt ¼ (üks neljandik) EKRÜ liikmetest. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata;
4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega v.a. punktis 3.7., 4.6.1., kui otsus võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete häältega ning p.7.2., mil otsus võetakse vastu ¾ koosolekul viibinud liikmete häältega; samuti muudel seaduses sätestatud juhtudel.
4.6. Üldkoosoleku pädevuses on kõik EKRÜ-ga seotud küsimused, sealhulgas:
4.6.1. põhikirja muutmine;
4.6.2. juhatuse esitatud majandusaasta aruande ja tegevusplaanide kinnitamine;
4.6.3. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste kinnitamine;
4.6.4. EKRÜ juhatuse liikmete ja revidendi valimineja tagasikutsumine;
4.6.5. EKRÜ tegevuse reorganiseerimise ja likvideerimise küsimuse otsustamine;
4.6.6. juhatuse liikmega või revidendiga tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EKRÜ esindaja määramine;
4.6.7. muude EKRÜ tegevusega seotud küsimuste otsustamine.
4.7. Üldkoosoleku protokoll avaldatakse EKRÜ kodulehel hiljemalt 14 päeva möödumisel üldkoosoleku lõppemisest.

5. EKRÜ JUHATUS
5.1. EKRÜ juhatus on EKRÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib EKRÜ-t selle igapäevases tegevuses. EKRÜ juhatus on minimaalselt komle ja maksimaalselt viie liikmeline ning valitakse 3 aastaks.
5.2. Juhatuse liikmete arvu langemisel alla kolme tuleb hiljemalt ühe kuu jooksul juhatuse liikmete minimaalse arvu taastamiseks kokku kutsuda üldkoosolek. Kuni üldkoosoleku poolt juhatuse liikmete minimaalse arvu taastamiseni võib juhatus jätkata tegevust vähendatud koosseisus. Samuti võib juhatus jätkata kuni volituste tähtaja lõppemiseni tegevust vähendatud koosseisus juhul, kui juhatuse liikmete arv on seoses juhatuse liime(te) äralangemisega vähenenud, kuid ei ole langenud alla juhatuse liikmete minimaalse arvu (3).
5.3. EKRÜ juhatuse pädevuses on:
5.3.1. EKRÜ jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine;
5.3.2. EKRÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
5.3.3. liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
5.3.4. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
5.3.5. tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
5.3.6. kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;
5.3.7. EKRÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine;
5.3.8. majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
5.3.9. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
5.3.10. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
5.3.11. EKRÜ esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
5.3.12. toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
5.3.13. põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
5.3.14. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
5.4. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul EKRÜ liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek.
5.5. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
5.6. EKRÜ juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:
5.6.1. juhatab juhatuse istungeid;
5.6.2. käsutab juhatuse otsuste alusel EKRÜ vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;
5.6.3. esindab EKRÜ-d käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
5.6.4. korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele, sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. EKRÜ liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja , lihtkirja või sotsiaalmeedias loodud EKRÜ liikmete grupis teate edastamise teel.
5.7. Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada EKRÜ-d kõigis õigustoimingutes, omades juhatuse otsusega antud volitust.
5.8. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget.
5.9 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthääleenamusega.
5.10. EKRÜ juhatuse liikmetele ei maksta nende tegevuse eest tasu.

6. ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE
6.1. ERKÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01 jaanuar ja lõpp 31. detsembril.
6.2. Juhatus koostab kalendriaastalõpus jooksva- aasta finants-majandusliku aruande ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
6.3. EKRÜ majandustegevust, selle vastavust EKRÜ põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib revident. Revident valitakse kolmeks aastaks üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla EKRÜ juhatuse liige.
6.4. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.

7. EKRÜ TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. EKRÜ tegevuse lõpetamiseks moodustab EKRÜ üldkoosolek EKRÜ likvideerimiskomisjoni ja määrab kindlaks komisjoni asukoha ja volitused, likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt õle kogu asjaajamise.

7.2. EKRÜ tegevuse lõpetab üldkoosolek ¾ häälteenamusega. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv üle EKL-ile või õigusjärglasele viimase üldkoosoleku otsuse alusel.
7.3. EKRÜ lõpetamise korral antakse EKRÜ vara üöe sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või avaliku sektori asutusele.
Muudetud MTÜ Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu korralisel üldkoosolekul Tartus, Kantri hotellis 21. Mail 2016

Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing
etEstonian