Üldkoosolek 17.02.2019

MTÜ Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing kutsub kokku üldkoosoleku 17.02.2019 kell 11:00 MTÜ Lõuna-Eesti Koertekeskuse ruumides – Saekoja 36a, Tartu

Päevakord:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, juhataja ja häältelugemiskomisjoni valimine
  2. 2018.a tegevusaruanne
  3. Revidendi ettekanne
  4. 2018.a. majandusaastaaruande kinnitamine
  5. 2019.a. tegevusplaan
  6. Juhatuse ja revidendi tagasikutsumine
  7. Juhatuse ja revidendi valimine

Käesolevaga tuletab juhatus meelde, et üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja EKRÜ liikme kohta 1 EKRÜ
liige.
Kõigil kel ei ole võimalust osaleda üldkoosolekul palume edastada
digitaalselt allkirjastatud volitus hiljemalt 16.02  või toimetada
orginaalallkirjaga volitus toimumis päeval koosoleku juhatajale