Põhikiri

 • 1. Üldsätted

  1.1.Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing on Eesti kuldsete retriiverite kasvatajate ja omanike vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb liikmete huvide kohaselt. Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing on Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) liige.
  1.2.Mittetulundusühingu ametlik nimi on “Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing”, ametlik lühend on EKRÜ.
  1.3. EKRÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu maakond Ülenurme vald.
  (Muudetud p.1.3 30.05.2010 üldkoosoleku protokolliga nr 2). 
  1.4.EKRÜ on tõuühing, mis suunab kuldse retriiveri tõugu koerte aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi ja ülevaatusi ning osaleb neil.
  1.5.EKRÜ juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, EKRÜ põhikirjast, EKL normatiivaktidest ja FCI poolt kehtestatud standarditest.
  1.6.EKRÜ on juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarved, pitsat ja EKRÜ sümboolika.
  1.7.EKRÜ omab õigust moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud.
  1.8.EKRÜ töökeel on eesti keel.

  2. Eesmärgid ja tegevusalad

  2.1.EKRÜ eesmärgiks on ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on seotud kuldsete retriiverite aretuse ja kasvatusega, ühtsesse organisatsiooni; suunata ja aidata kaasa tõu arengule ja levikule Eesti Vabariigis; kujundada mõistvat suhtumist loodusesse ja loomadesse.
  2.2.EKRÜ tegevusalad
  2.2.1.aretuse koordineerimine ja kontroll FCI ja EKL aretustöö eeskirjade alusel;
  2.2.2.tõukasvatajate arvele võtmine, vajalike andmete kogumine ning arvestuse pidamine;
  2.2.3.selgitus-ja propagandatöö organiseerimine;
  2.2.4.seminaride, kuldsete retriiverite erinäituste, katsete ja võistluste ning laagrite korraldamine;
  2.2.5.kuldsete retriiverite tõukohtunike ja töökatsete kohtunike, samuti teiste sama tõu spetsialistide alg-ja täiendkoolitus ning kursuste läbiviimine, kursuseid ja koolitusi korraldatakse koolituslitsentsi mittenõudvas mahus;
  2.2.6.tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
  2.2.7.kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingute ning klubidega ning muude kennelühendustega;
  2.2.8.koerte soetamise ja kasvatamisega seotud küsimuste lahendamine;
  2.2.9.EKRÜ põhitegevusaladega seotud jae- ja hulgikaubandus;
  2.2.10.oma liikmete huvide esindamine;
  2.2.11.EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine.

  3. Liikmeskond

  3.1.EKRÜ liikmeks võivad olla kuldsetest retriiveritest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda ja kaasa aidata EKRÜ eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate  ülesannete lahendamisele ja kes tunnustavad käesolevat põhikirja.
  3.2.Liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik sooviavaldus, tasuda sisseastumismaks ja ette ühe aasta liikmemaks. EKRÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ja kinnitab EKRÜ juhatus.
  3.3.EKRÜ liikmeks astuja loetakse liikmeks liikmemaksu tasumise päevast. Liikmemaksu tasumist arvestatakse jooksva aasta eest alates esimese liikmemaksu tasumise päevast. Liikmemaksu tasumata jätmisel võib juhatus liikme kolme kuu möödudes ühingust välja arvata. Liige, kellel on liikmemaks tasumata, kuid keda pole liikmeskonna seast välja arvatud, ei saa osaleda hääletamistel ega olla valitud juhtorganitesse. Juhul kui mõnel juhtorgani liikmel on liikmemaks tasumata peatuvad tema volitused juhtorgani liikmena kuni liikmemaksu tasumiseni
  3.3. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise muud tingimused otsustab üldkoosolek;
  3.4. Liikmel on õigus:
  3.4.1.osaleda kõigil EKRÜ poolt korraldatavatel üritustel;
  3.4.2.võtta hääleõiguslikult osa EKRÜ üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõne teise ühingu liikme. Üks EKRÜ liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni viit EKRÜ liiget. Liige, kellel on tasumata aastamaks, võib osaleda koosolekul, kuid ei oma õigust hääletada.
  3.4.3.valida ja olla valitud EKRÜ juhtorganitesse;
  3.4.4.saada informatsiooni EKRÜ tegevuse kohta;
  3.4.5.lahkuda EKRÜ-st esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse. Lahkumise kinnitab juhatus.
  3.5.Liikmel on kohustus:
  3.5.1.järgida käesolevat põhikirja ja EKRÜ juhtorganite otsuseid;
  3.5.2.tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
  3.5.3.kasutada säästlikult ja sihtotstarbeliselt EKRÜ vara;
  3.5.4.suhtuda heaperemehelikult loodusesse ja loomadesse;
  3.5.5.olla lojaalne EKRÜ-le.
  3.6. Liige võidakse EKRÜ-st välja arvata, kui ta on eksinud EKRÜ põhikirja, juhtorganite otsuste või EKL-i normatiivaktide ja kuldseid retriivereid puudutavate eeskirjade vastu. Samuti kui liige on oma süülise tegevusega kahjustanud EKRÜ mainet või kaotanud teiste liikmete usalduse. Liikme väljaheitmise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik.
  3.7. Juhatuse liikme või revidendi väljaarvamine ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse ja otsustatakse 2/3 häälteenamusega.
  3.8. Liikmel, kes lahkub või arvatakse EKRÜ-st välja, ei ole õigust EKRÜ varale ja talle ei tagastata sisseastumis- ega liikmemaksu.

  4. Juhtimine

  4.1. EKRÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele vähemalt kord aastas EKRÜ juhatuse otsuse alusel. Kutse üldkoosolekule koos päevakorraga saadetakse liikmetele kirjalikult vähemalt 30 päeva enne koosoleku toimumist. 4.2.Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette EKRÜ juhatus.
  4.3.Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või 10 % liikmete kirjalikul nõudmisel, kusjuures näidatud peab olema koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevad küsimused. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel alates nõude esitamisest. Juhatus peab erakorralise koosoleku toimumisest liikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt 2 nädalat.
  4.4.Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja EKRÜ liikme kohta 1 EKRÜ liige. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata;
  4.5.Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega v.a. käesoleva põhikirja punktides 3.7., 4.6.1., 5.4., kui otsused võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete häältega ning p.8.5., mil otsus võetakse vastu ¾ koosolekul viibinud liikmete häältega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl;
  4.6.Üldkoosoleku pädevuses on kõik EKRÜ-ga seotud küsimused, sealhulgas:
  4.6.1.uue põhikirja vastuvõtmine, täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul esindatud EKRÜ liikmetest;
  4.6.2.juhatuse esitatud majandusaasta aruande ja tegevusplaanide kinnitamine;
  4.6.3.sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste kinnitamine;
  4.6.4.EKRÜ juhatuse liikmete ja revidendi valimine, tagasikutsumine ja ühingust väljaarvamine;
  4.6.5.EKRÜ tegevuse reorganiseerimise ja likvideerimise küsimuse otsustamine;
  4.6.6.muude EKRÜ tegevusega seotud küsimuste otsustamine.

  5. EKRÜ juhatus

  5.1.EKRÜ juhatus on EKRÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib EKRÜ-t selle igapäevases tegevuses;
  5.2.EKRÜ juhatus on 3 kuni 5 liikmeline ja valitakse 2 aastaks.
  5.3.EKRÜ juhatuse pädevuses on:
  5.3.1.EKRÜ jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine;
  5.3.2.EKRÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
  5.3.3.liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
  5.3.4.koolitusseminaride, näituste, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
  5.3.5.tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
  5.3.6.kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;
  5.3.7.EKRÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine;
  5.3.8.majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
  5.3.9.üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
  5.3.10.üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
  5.3.11.EKRÜ esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
  5.3.12.toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
  5.3.13.põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
  5.3.14.muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
  5.3. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega EKRÜ liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitab üldkoosolek lihthääleteenamusega.
  5.4. Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 10% liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peavad olema väljasaadetud kutsed üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Juhatuse liige loetakse tagandatuks, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
  5.5. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
  5.6. EKRÜ juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:
  5.6.1. juhatab juhatuse istungeid;
  5.6.2.käsutab juhatuse otsuste alusel EKRÜ vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;
  5.6.3.esindab EKRÜ-d käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
  5.6.4.korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele, sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. EKRÜ liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja , faksi või lihtkirja teel.
  5.8.Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada EKRÜ-d kõigis õigustoimingutes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust.
  5.9.Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
  5.10.Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl.
  5.11.EKRÜ juhatus töötab ühiskondlikel alustel.

  5. Rahalised vahendid

  6.1. ERKÜ rahalised vahendid moodustavad:
  6.1.1.sisseastumis-ja liikmemaksudest;
  6.1.2.tulust näituste, ürituste ja kursuste korraldamisest; reklaami, erialakirjanduse ja muu EKRÜ tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ja realiseerimisest;
  6.1.4.tulu koerte ostu-müügi- ja vastava informatsiooni vahendamisest;
  6.1.3.sponsorite eraldised;
  6.1.4.annetusted, kingitused ja lepingulisest tegevusest saadav tulu oma põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel.
  6.2.EKRÜ rahalisi vahendeid kasutatakse ainult EKRÜ juhatuse esimehe või aseesimehe korraldusel ja juhatuse täielikul nõusolekul.
  6.3.EKRÜ rahalisi vahendeid kasutatakse:
  6.3.1.kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
  6.3.2.EKRÜ materiaalsete kulutuste katteks, sh. ürituste korraldamisega seotud kulude katteks;
  6.3.3.teenuste eest maksmiseks;
  6.3.4.töötasude maksmiseks.

  7. Aruandlus ja revideerimine

  7.1.ERKÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01 jaanuar ja lõpp 31. detsembril.
  7.2.EKRÜ teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist;
  7.3.Juhatus koostab kalendriaastalõpus jooksva-aasta finants-majandusliku aruande ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
  7.4.EKRÜ majandustegevust, selle vastavust EKRÜ põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib revident. Revident valitakse kaheks aastaks üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla EKRÜ juhatuse liige.
  7.5.Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.

  8. EKRÜ reorganiseerimine ja likvideerimine

  8.1.EKRÜ reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane(-sed), kellele lähevad üle EKRÜ õigused ja kohustused.
  8.2.EKRÜ tegevus lõpetatakse kohtuotsusega või üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
  8.3.EKRÜ tegevuse lõpetamiseks moodustab EKRÜ üldkoosolek EKRÜ likvideerimiskomisjoni ja määrab  kindlaks  komisjoni asukoha ja volitused, likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise.
  8.4. EKRÜ tegevuse lõpetab üldkoosolek ¾ häälteenamusega. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv üle EKL-ile või õigusjärglasele viimase üldkoosoleku otsuse alusel.
  8.5. EKRÜ tegevus loetakse lõppenuks seaduses sätestatud korras.

  KINNITATUD EESTI KULDSETE RETRIIVERITE TÕUÜHINGU asutamiskoosolekul Tallinnas, 14. oktoobril 1999.a.
  MUUDETUD EESTI KULDSETE RETRIIVERITE TÕUÜHINGU KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL Tallinnas 22.mail 2002.a.
  MUUDETUD EESTI KULDSETE RETRIIVERITE TÕUÜHINGU KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL Tartus 15.juuni 2008.a